Privacy policy
INFORMACE - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR)
je Ideal Trade, spol. s r.o., IČO 25310852 se sídlem Machová 243, Machová, 763 01 (dále jen: „správce).

2. Kontaktní údaje správce jsou
Ideal Trade, spol. s r.o.
adresa: Tečovice 45, Zlín 4, 763 02, Česká republika
email: info@idealtrade.cz
telefon: +420 577 609 222

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) případně osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je, pokud jste dokončil(a) objednávku, zpracovávání vašich osobních údajů k marketingovým účelům společnosti Ideal Trade, spol. s r.o., tj. zejména za účelem nabízení dalšího zboží z nabídky e-shopu a zasílání slevových poukazů, a to na základě právního titulu oprávněný zájem správce. Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení.

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 • 2. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 • 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR (včetně profilování).

  IV. Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje
  po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:
  jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
  Takto získané osobní údaje zpracováváme po dobu, kterou ukládá zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


  V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží (služeb), realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (TROELL s.r.o., IČO 62245279) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  VI. Vaše práva

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

 • 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


  VIII. Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl(a).  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 09.05.2022